Directieverklaring

Beleid m.b.t. klantgerichtheid, milieu en arbeidsomstandigheden
De producten en diensten van Metaalhandel Broersen BV zijn van invloed op de processen, producten, diensten en bezittingen van onze opdrachtgevers. De producten en diensten die Metaalhandel Broersen BV levert zijn te onderscheiden in:

 • Het innemen van Ferro en non-ferro metalen delen
 • Het leveren van Ferro en non-ferro metalen delen

Opdrachtgevers van Metaalhandel Broersen vertrouwen er op dat de producten en diensten van Metaalhandel Broersen voldoen aan:

 • Overeengekomen wensen en uitgangspunten m.b.t. specificaties, kwaliteit, leveringscondities en kosten.
 • Wettelijke eisen, richtlijnen en erkenningsregelingen zoals bijv. ISO9001, de Wet Milieubeheer en de Arbowet.

Metaalhandel Broersen heeft een zorgplicht m.b.t. het Milieu en streeft er naar om negatieve milieuaspecten, die kunnen ontstaan tijdens de uitvoering van de operationele processen, te beheersen en waar mogelijk te minimaliseren. Centraal daarbij staan de eisen, zoals vastgelegd in de WM-vergunning en de overige milieuwet- en regelgeving. Het Milieubeleid Metaalhandel Broersen BV richt zich op:

 • Het beperken van emissie en afvalstoffen
Het verminderen van energieverbruik
 • Het sluiten van kringlopen
 • Continue verbeteren van de mate van beheersing
 • Het gebruik van milieuvriendelijke producten en materieel

Metaalhandel Broersen BV hanteert tevens een VGW-beleid dat er op is gericht persoonlijk letsel, branden, schade en blootstellingen aan gevaarlijke stoffen te voorkomen. Naar beste vermogen zullen wij in onze organisatie op een dusdanige wijze opereren zodat de Veiligheid, Gezondheid en Welzijn ten opzichte van one werknemers, tijdelijke werknemers, inleners, opdrachtgevers, onderaannemers, bezoekers en derden is gewaarborgd en zij niet worden blootgesteld aan onaanvaardbare risico’s, discriminatie, intimidatie en geweld. Er zal voor gezorgd worden dat de overheidsregels en eventuele aanvullende bepalingen, strikt worden nageleefd en er zal naar een continue verbetering gestreefd worden op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Welzijn. In het geval van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid na bijvoorbeeld een ongeval of bedrijfsziekte, in overleg met de Arbodienst gezocht worden naar passend werk binnen de organisatie.

Realisatie
Om het beleid ten uitvoer te brengen is een geïntegreerd managementsysteem ontwikkeld dat er voor zorgt dat risico’s en kansen op genoemde aandachtsgebieden worden beheerst en dat kritische processen continu bewaakt en war mogelijk verbeterd worden. Het voorziet tevens in Instrumenten die er voor zorgen dat aan de wet- en regelgeving en richtlijnen wordt voldaan. Als kritische aspecten zijn gedefinieerd:

 • Continuïteit in het leveren van Ferro- en non-ferro metalen (het leveringsprogramma)
 • Het innemen, sorteren, scheiden en bewerken van metalen
 • Gegevens- en documentenbeheer
 • Middelenbeheer (mensen en materieel)

Middels het structureel periodiek bewaken van de resultaten van deze processen, het periodiek evalueren van het managementsysteem én het borgen van corrigerende en preventieve maatregelen binnen de organisatie, word de procesbeheersing en -verbetering gewaarborgd. Wijzigingen in de wet- en regelgeving, erkenningsregelingen en andere omgevingsvariabelen enerzijds en interne wijzigingen anderzijds zullen worden doorgevoerd in het managementsysteem. De wijzigingen worden tijdig en op passende wijze binnen de organisatie gecommuniceerd.

Binnen het bedrijf wordt iedereen op de hoogte gebracht en gehouden aangaande de regels en afspraken m.b.t. Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu. Dit is de individuele en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van alle werknemers. Om dit te bereiken zullen door de werkgever middelen ter beschikking gesteld worden en instructies, voorlichting en richtlijnen gegeven worden. De beleidsverklaring is opgenomen in het handboek en het bedrijfsreglement en word structureel en periodiek gecommuniceerd.

Doelstellingen
Het kwaliteits-, Milieu en VGW-beleid word volgens een vaste frequentie, tijdens de Beoordeling Managementsysteem, vertaald in doelstellingen. Vastlegging geschiedt in het rapport ‘Beoordeling Managementsysteem’. Het management en de KAM-coördinator dragen zorg voor de vertaling ervan naar specifieke doelstellingen voor alle relevant niveaus in de organisatie en de verspreiding en bekendmaking ervan aan alle betrokkenen. Het management verklaart het kwaliteits-, Milieu en VGW-beleid integraal onderdeel van het algemene bedrijfsbeleid en draagt de verantwoordelijkheid voor de beoordeling, implementatie, instandhouding en verbetering ervan. Het management zal de tijd, middelen en budgetten ter beschikking stellen om dit beleid ten uitvoer te brengen.

Metaalhandel Broersen BV
M.C.J. Broersen, Directeur

02-01-2023