Milieuverklaring

Milieuverklaring De directie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het milieubeleid van de onderneming en het uitstippelen van de daarbij behorende beleidslijnen.

Metaalhandel Broersen heeft een zorgplicht voor het Milieu en streeft er naar om negatieve milieuaspecten, die kunnen ontstaan tijdens de uitvoering van de operationele processen, te beheersen en waar mogelijk te minimaliseren. Centraal daarbij staan de eisen, zoals vastgelegd in de WM-vergunning en de overige wet- en regelgeving.

Dit wordt bereikt door:

  • Het beperken van emissie en afvalstoffen
  • Het verminderen van energieverbruik
  • Het sluiten van kringlopen
  • Continue verbeteren van de mate van beheersing
  • Het gebruik van milieuvriendelijke producten en materieel

Daarnaast heeft Metaalhandel Broersen de zorgplicht voor goede arbeidsomstandigheden voor haar vaste en tijdelijke werknemers en leveranciers. Gestreefd wordt naar:

  • Een zo groot mogelijke veiligheid
  • Maximale bescherming van de gezondheid

Het bevorderen van welzijn voor de medewerkers en een doelmatig ziekteverzuimbeleid Doelstellingen Om het milieubeleid van de organisatie te verwezenlijken moeten haalbare en meetbare doelstellingen worden geformuleerd, zodanig dat de onderneming een koers vaart, waardoor het beoogde doel zal worden bereikt door continue verbetering van de bedrijfsprocessen en beheersing van de milieurisico’s Enkele beleidsrichtlijnen m.b.t de continuïteit van het Milieubeleid:

  • Continuïteit wordt gewaarborgd door alert te blijven op veranderingen in de Wet- en regelgeving, zodat het Milieusysteem daarop kan worden aangepast
  • Voor zover mogelijk gebruik maken van technologische ontwikkelingen bi toepassing van methodieken en inzet van apparatuur en materieel
  • Planning van de realisatie: Doelstellingen worden uitgewerkt met een stappenplan, zodat duidelijk is wie wat moet doen en in welk tijdsbestek. De voortgang ervan wordt bewaakt tijdens het reguliere Managementoverleg. Directie van Metaalhandel Broersen B.V.